MTÜ Hoia Eesti Merd (HEM) on mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata Eestit ümbritseva mere, rannikualade, saarte ning siseveekogude loodusliku tasakaalu ja omapära säilimisele ning puhtuse tagamisele. HEM on asutatud 1993. aastal. HEM-i liikmeskonda kuuluvad erinevat liiki sadamad, omavalitsused ja keskkonnahoiuga seotud ettevõtted (toetajaliikmetena). HEMi tegevuse sihtrühmadeks on sadamaid ja randu haldavad omavalitsused, ühingud ja ettevõtted ning samuti neid paiku külastavad üksikisikud. Suure sihtrühma moodustavad õpetajad, koolinoored ja -lapsed.

 

HEMi peamised tegevused oma eesmärkide saavutamisel on:

  • keskkonnaseire ja uuringute läbiviimine, keskkonnaseire metoodikate edasiarendamine
  • rannakoristusaktsioonide algatamine ja koordineerimine
  • keskkonnaalase teabe kogumine ja levitamine trükiste, kodulehekülje, meediateadete jms kaudu
  • koolitus- ja infoseminaride korraldamine huvigruppidele keskkonda säästvate tavade, sh jäätmekäitluse arendamise kohta
  • rahvusvahelise teabe vahendamine ja osalemine kootööpartnerina erinevates projektides
  • oma teabe jagamine koostöövõrgustikele
  • abi- ja teabematerjalide koostamine ja kirjastamine
  • erinevas vanuses ja erinevate huvidega inimeste kaasamine (praktilisse) loodushoidu
  • Eesti tutvustamine euroopaliku harrastusmeresõidupiirkonnana