Projekt MARLIN – Baltic Marine Litter, CB37 Kesk-Läänemere Interreg IV A programm 2007-2013

Merekeskkonna säilitamisega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid pööravad üha suuremat tähelepanu meres leiduvale prahile ning probleemidele, mida see tekitab ökosüsteemidele ja majandusele. Kasutusest kõrvaldatud, jäätmeteks muudetud ja äravisatud tahked ained uhutakse sageli merelainete poolt kaldale, kujutades nõnda ohtu looduskeskkonnale ning suurendades kohalike omavalitsuste kulutusi randade ja veepuhastussüsteemide korrashoiule. Mere ja rannaalade prahistamine mõjutab negatiivselt turismiarengut ning inimeste vaba aja veetmist.

 

Merelise keskkonna prahistamise probleem on oma olemuselt piiriülene  ja erinevaid valdkondi puudutav, mille tõttu ka UNEP (ÜRO Keskkonnaprogramm) käsitles teemat põhjalikult oma 2009. aasta initsiatiivis Global Initiative on Marine Litter. Nimetatud initsiatiivi raames töötati välja ühised juhendmaterjalid saamaks võrreldavaid andmeid merelise prahi allikate, mahu ja mõju kohta, eesmärgiga välja arendada ühiseid leevendavaid  strateegiaid.

 

Läänemere keskosa on ala, kus on hea rakendada uut UNEP-i poolt välja töötatud merelise keskkonna prahistamise hindamise metodoloogiat, kuna siinsed rannaalad on tiheda inimasustusega ning tuntud kui aktiivsed turismi ja vabaaja veetmise piirkonnad. Antud metodoloogiat kasutades on võimalik hinnata turismist ja vabaaja veetmisest põhjustatud prahistamise mõju merelisele keskkonnale. Saadavaid kogemusi kasutatakse edaspidistes sama valdkonda puudutavates ettevõtmistes nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Tegevused

Projekti käigus:

  • viidi läbi rannaaladel leiduva prahi kaardistamisaktsioonid ning koristustalgud, kaasates nii ametkondade esindajaid kui ka vabatahtlikke koolidest, sadamatest, randadest, mittetulundusühingutest;
  • teavitati laiemat avalikkust merelises keskkonnas leiduvast prahist ning sellega seonduvatest probleemidest;
  • identifitseeriti mitmeid prahiallikaid, analüüsiti erinevatest allikatest pärineva prahi mõju looduskeskkonnale ja majandusele ning pakuti välja meetmeid prahistamise negatiivse mõju vähendamiseks;
  • arendati välja UNEP-i metodoloogial põhinevaid mõõtmiste ja analüüside igapäevaseid rakendusi (ankeetide-küsitluslehtede näidisvormid, töövahendite komplektid, juhised mõõtmis- ja koristuspiirkondade valimiseks, randade koristusrühmade komplekteerimiseks ja instrueerimiseks).

 

Projekti partnerid

Projekti juhtpartneriks oli Keep Sweden Tidy (Rootsi). Partneritena osalesid projektis Keep Archipelago Tidy (Soome), Hoia Eesti Merd (Eesti) ja FEE Latvia (Läti).

 

Projekti kestus

September 2011 – detsember 2013

 

Projekti eelarve

Projekti koondeelarve oli 787 828 eurot. Projekti kaasrahastas ERDF (Euroopa Regionaalarengu Fond) läbi Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi. Programmi poolne toetus projektile oli 612 000 eurot.