Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2019-2020

Hoia Eesti Merd MTÜ on alates aastast 2012 läbi viinud merelise prügi seiret kümnel Eesti rannikualal 3 korda aastas. HEM jätkas KIK-i toel merelise prügi seiret ka perioodil 2019-2020.

Seirealad, ca 1 km pikkusega rannalõigud, paiknevad hajutatult Eesti rannajoonel s.t. nende geograafiline katvus on Eesti territooriumi suurust ja merepiiri pikkust arvestades hea. Seire teostamisel kasutatud metoodikat on Läänemereregioonis kasutatud alates aastast 2011. Metoodika põhineb UNEP/IOC poolt aastal 2009 välja antud soovitustel, mida on hiljem täiendatud võttes arvesse HELCOM-i, OSPAR-i ja Euroopa Komisjoni JRC merelise prügi töögrupi poolt antud soovitusi. Seireandmed on talletatud paberkandjal väliprotokollidel, Excel-andmebaasis ning online-andmebaasis Beach Litter Database.

Võrreldes perioodiga 2017-2018 on prügiesemete hulk seireala 100 meetri kohta aastatel 2019-2020 mõnevõrra vähenenud. Muutust ei saa siiski pidada niivõrd märkimisväärseks, et saaks väita, et Eestit iseloomustab vaadeldaval perioodil rannaprügi langev trend (2020. a madalamad numbrid võivad olla seotud ka Covid piirangutega). Plastprügi on endiselt ülekaalukalt kõige levinumat tüüpi prügi rannale ladestunud mereprügi hulgas (65% rannaprügi koguhulgast).

Projekti “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2019-2020” toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lõpparuanne: “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2019-2020”