Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2021-2022

Hoia Eesti Merd MTÜ on aastatel 2021-2022 läbi viinud merelise prügi seiret kaheteistkümnel Eesti rannaalal kokku 72 korral.

Seirealad, ca 1 km pikkusega rannalõigud, paiknevad hajutatult Eesti rannajoonel s.t. nende geograafiline katvus on Eesti territooriumi suurust ja rannajoone pikkust arvestades hea. Seire teostamisel kasutatud metoodikat on Läänemereregioonis kasutatud alates aastast 2011. Metoodika põhineb UNEP/IOC poolt aastal 2009 välja antud soovitustel, mida on hiljem täiendatud võttes arvesse HELCOM-i, OSPAR-i ja Euroopa Komisjoni JRC merelise prügi töögrupi poolt antud soovitusi. Seireandmed on talletatud paberkandjal väliprotokollidel, Excel-andmebaasis ning online-andmebaasis Litter Survey Database.

Seirealade kokkuvõttes olid 2021-2022 seireperioodil kõige suurema esinemissagedusega rannaprügi esemed: plastist pudelikorgid ja -kaaned (13,7%), kilekotid, plastist kotid (7%), toidupakendid s.h maiustuste ümbrised (6,8%) ning vahtplastist soojustus ja pakendid (6,8%). Eelmise (2019-2020) ning viimase (2021-2022) seireperioodi omavahelises võrdluses paistab silma, et plastist pudelikorke ja purgikaasi on viimasel perioodil suhtarvuna juurde tulnud. Suurenenud on vahtplastist soojustuse ja pakendite, kilekottide ning nn muude (st täpselt identifitseerimata) plastist esemete osakaal. Vähenenud on plastist kinnituslintide, klaasist ja keraamikast esemete ning töödeldud puidust esemete osakaal.

Plastprügi koos muude sünteetilistest polümeeridest valmistatud esemetega on ülekaalukalt kõige levinumat tüüpi prügi rannale ladestunud mereprügi hulgas (68% rannaprügi koguhulgast). Võrreldes eelmise seireperioodiga 2019-2020, kui plastprügi osakaal loendatud prügi koguhulgast oli 65%, on perioodil 2021-2022 plastprügi osakaal tõusnud kolme protsendipunkti võrra. Eraldiseisvalt on vahtplastist esemed ja esemete fragmendid tõusnud klaas- ja keraamikaesemete asemel materjalikategooriana teisele kohale.

Projekti “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2021-2022” toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lõpparuanne: “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2021-2022”