Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2019-2020

Hoia Eesti Merd MTÜ on aastatel 2014-2018 läbi viinud merelise prügi seiret kümnel Eesti rannikualal 3 korda aastas. HEM jätkab KIK-i toel merelise prügi seiret Eesti rannikualadel perioodil 2019-2020.

Seirealad, ca 1 km pikkusega rannalõigud, valiti välja koostöös Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna spetsialistidega. Alad paiknevad hajutatult Eesti rannajoonel s.t. nende geograafiline katvus on Eesti territooriumi suurust ja merepiiri pikkust arvestades hea.

 

Seire teostamisel kasutatud metoodikat on Läänemereregioonis kasutatud alates aastast 2011. Metoodika põhineb UNEP/IOC poolt aastal 2009 välja antud soovitustel, mida on hiljem täiendatud võttes arvesse HELCOM-i, OSPAR-i ja Euroopa Komisjoni JRC merelise prügi töögrupi poolt antud soovitusi.

Seireandmed on talletatud paberkandjal väliprotokollidel, Excel-andmebaasis ning online-andmebaasis Beach Litter Database.

 

Võrreldes perioodiga 2014-2015 on prügiesemete hulk seireala 100 meetri kohta aastatel 2017-2018 mõnevõrra vähenenud. Seda muutust ei saa siiski pidada niivõrd märkimisväärseks, et saaks väita, et Eestit iseloomustab vaadeldaval perioodil rannaprügi selge langev trend. Pigem võib tõdeda, et rannaprügi esinemissagedus on püsinud stabiilsena. Plastprügi on ülekaalukalt (66% rannaprügi koguhulgast) kõige levinumat tüüpi prügi rannale ladestunud mereprügi hulgast. Võrreldes perioodiga 2014-2015 on plastprügi osakaal tõusnud 54%-lt 66%-le. Klaas- ja keraamikaesemete osakaal ja absoluutnumbrid on rannaprügi hulgas samal perioodil küll vähenenud, kuid võrreldes Eestis kogutud andmeid meie naabermaades kogutud rannaprügi seireandmetega, on Eestis klaas- ja keraamikaesemetel endiselt suhteliselt suur osakaal rannaprügi koguhulgast (11%).

 

Projekti “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2017-2018” toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lõpparuanne: “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2017-2018”