Projekt BATSECO-BOAT on loonud paremad tingimused väikelaevadelt reovee vastuvõtuks külalissadamates

 

Veebruaris 2021 lõppenud projekt BATSECO-BOAT, mida kaasfinantseeriti EL Interreg Kesk-Läänemere programmist, on oluliselt parandanud Eesti, Soome ja Rootsi rannikul paiknevate külalissadamate reovee kogumise võimekust. Projekti laiemaks eesmärgiks oli ennetada ja vähendada väikelaevadelt reovee merekeskkonda suunamist. Projekti käigus selgitati välja parimad tehnoloogilised lahendused laevadelt reovee vastuvõtuks tuginedes nii keskkonnanõuetele, kasutajate vajadustele kui ka sadamaoperaatorite majanduslikele võimalustele. Projekti Eesti poolseks koordinaatoriks oli Hoia Eesti Merd MTÜ (HEM). Peale HEM-i osales projektis veel seitse partnerorganisatsiooni Soomest, Rootsist ja Eestist.

Olgugi, et lõbusõitu väikelaevaga peetakse pigem keskkonnasäästlikuks harrastuseks ja oluliseks loodusega suhestumise viisiks, võivad sel olla mere keskkonnaseisundile ka negatiivsed kõrvalmõjud. Üks otsene negatiivne keskkonnamõju on väikelaevadel tekkinud reovee suunamine merre. See toob endaga kaasa lämmastiku- ja fosforikoguste suurenemise merevees põhjustades Läänemere eutrofeerumist. Laevadelt pärineva reoveega võivad merekeskkonda sattuda ka muud elusorganismidele kahjulikud ning mürgised ained, muutes sellega Läänemere keskkonnaseisundi veelgi hapramaks. Ka laeva toaletipotti visatud prügi jõuab koos reoveega merevette suurendades sellega Läänemerd koormava mereprügi hulka.

Läänemere piirkonna riigid on kokku leppinud, et reovett enam laevadelt merre ei lasta. Soome keeluseadus jõustus juba 2005. aastal, Rootsis on väikelaevadelt reovee merre laskmine keelatud 2015. aastast. Hoolimata õigusaktidest lastakse reovett ikkagi tihti otse merre. Sageli on see tingitud sadamate ebapiisavast teenustevalikust ning puudulikust infrastruktuurist. Teenusstandardi tõstmine aitaks muuta merealasid puhtamaks ja ligitõmbavamaks ning mõjuks seega piirkonna külalissadamatele hästi.

Arenguvajaduste väljaselgitamine ja uutesse jaamadesse investeerimine

Projekti esimesel aastal selgitati uuringu käigus välja reovee vastuvõtuvõimalused Läänemere keskosas, mis hõlmab Rootsi ja Soome saarestikke ning Eesti rannajoont. Uuringu eesmärgiks oli tuvastada väikelaevade poolt enim kasutatavad mereteed ja täpsustada olemasolevate ja kavandatavate reoveejaamade asukohti. Analüüsi tulemusi suuniseks võttes investeeriti projekti BATSECO-BOAT raames uutesse pumplatesse, mis paigaldati järgmiselt: kaks jaama Norrtälje saarestikku Rootsis, viis Soome Saaristomeri piirkonda ja neli Eesti rannikul paiknevatesse sadamatesse. Projekti tulemusel said Eestis endale uued reoveejaamad Eisma, Hara (Kuusalu v), Leppneeme ja Kelnase sadamad. Peale selle remonditi üheksa varem kasutuses olnud Soome saarestiku ujuvpumbajaama. Projekti tulemusi tutvustati avalikkusele 17. veebruaril 2021 toimunud veebiseminaril. Projektimaterjalidega saab täpsemalt tutvuda siin: www.batseco-boat.eu

Projekti juhtpartner oli Turu Ülikool. Projektipartnerid olid Soomes Pidä Saaristo Siistinä ry; Rootsis Ecoloop AB, Campus Roslagen ja Norrtälje kohalik omavalitsus ning Eestis Hoia Eesti Merd MTÜ ja Viimsi vallavalitsus. Assotsieerunud partner oli Rootsi Transpordiamet. Projekti BATSECO-BOAT kaasrahastati Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programmist ja projekti kogueelarve oli 1,48 miljonit eurot.

Eesti poolse kaasrahastusega toetas projekti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Results of the BATSECO-BOAT Project

BATSECO-BOAT resulted in a total of 11 new pump-out stations in Sweden, Finland and Estonia and 9 renewed stations in the Finnish archipelago. Two new pump-out stations were purchased and installed in Sweden, four in Estonia and five in Finland. The surveys conducted during the project included policy and economic analyses, technological assessment, a traffic flow model and chemical analyses of leisure craft wastewater. The results of the project were presented to the broader audience at the final seminar organized online on February 17 2021.

The Lead Partner of BATSECO-BOAT was University of Turku (Finland). The other project partners were Keep the Archipelago Tidy (Finland), Ecoloop (Sweden), Campus Roslagen (Sweden), Norrtälje municipality (Sweden), Keep the Estonian Sea Tidy (Estonia) and Viimsi municipality (Estonia). The Swedish Transport Agency was an associated partner of the project. The project was co-financed by the EU’s Interreg Central Baltic Programme. The total budget of the project was 1.48 million euros, of which 1.14 million euros was support from the Central Baltic Programme.

For more information please visit project web-site www.batseco-boat.eu