Sadamates mereprügi vastuvõtmise korraldamiseks tegevuskava koostamine

Hoia Eesti Merd MTÜ (HEM) tegeleb KIK-i toel ja koostöös Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnaga Eesti väike- ja kalasadamates mereprügi ja kasutusest väljalangenud kalapüügiriistade vastuvõtmiseks tegevuskava koostamisega.

Novembris 2019 kooskõlastati tegevused ja ajakava Keskkonnaministeeriumiga ning paigaldati kogumiskonteinerid kolme Eesti väike- ja kalasadamasse, mida kasutavad nii kutselised kalurid kui ka harrastuskalastajad.

Kasutusest väljalangenud kalapüügiriistasid ja passiivselt püütud mereprügi kogutakse ajaliselt piiratud testperioodil  Toila, Hara (Kuusalu vald) ja Leppneeme sadamates. Algse kava järgi pidid piloottegevused toimuma küll ainult ühes sadamas, aga HEM-i ettepanekul ja sadamapidajate soosiva suhtumise tõttu otsustati projekti laiendada kolme sadamasse, et kogutava prügi hulka suurendada ning sel viisil analüüsiks ja tegevuskava koostamiseks esinduslikumaid andmeid saada. Osalevate sadamate valikul oli kriteeriume kolm. Esiteks peab sadamas ja/või sadama asukohapiirkonnas olema piisaval hulgal tegevkalureid. Teiseks peab sadamapidaja olema huvitatud HEM-ga koostööst ning kolmandaks peab sadama asukoht olema selline, et HEM-il oleks võimalik logistiliselt kavandatud töid läbi viia. Positiivne on see, et Eestis on piisavalt palju sadamapidajaid, kes teema vastu huvi tunnevad ning tulevikus lubanud sarnastes initsiatiivides kaasa lüüa.

Kohapealse ümber-, eeltöötlemise või sorteerimise võimalusi HEM sadamates alanud projekti raames ei katseta. HEM-il ja tema partnerorganisatsioonidel on selles valdkonnas varasemaid kogemusi (näiteks lõppenud MARELITT Baltic projekti käigus omandatu), mida saab tegevuskava koostamisel arvesse võtta. Sadamates toimub koguste ja koosseisu registreerimine ning neid andmeid kasutatakse hiljem sisendina analüüsi läbiviimisel. Eesmärgiks on läbi piloottegevuste ja analüüsi jätkusuutlike lahendusteni jõuda.

Piloottegevused kestavad kava järgi 2020. aasta novembri lõpuni, siis tehakse vahekokkuvõtteid ja koostatakse analüüs.

Analüüsi tulemusi kasutatakse sisendina tegevuskava koostamiseks kalurite poolt kaaspüügina väljapüütud mereprügi ning kasutusest väljalangenud püügiriistade vastuvõtmise korraldamiseks.

Projekt lõppes novembris 2021. Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti lõpparuanne on leitav siit.